منصور حکمت

بحران و انشعاب در کومه‌له

سخنرانى در انجمن مارکس لندن
٢٤ مارس ٢٠٠١


فایل های صوتی